Regulamin sklepu internetowego

Słowniczek:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Sklep internetowy – oznacza serwis internetowy działający pod adresem: www.eko-mobil.pl służący do sprzedaży Towarów za pośrednictwem Internetu,

Towar – oznacza rzeczy umieszczone przez Sprzedającego na Stronie internetowej Sklepu, które mogą podlegać Umowie sprzedaży, informacje o Towarach zamieszczane są na Stronie internetowej,

Strona internetowa – oznacza stronę internetową www.eko-mobil.pl,

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Sprzedającym a Klientem,

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego,

Rejestracja – oznacza proces zmierzający do założenia konta użytkownika na stronie,

Adres poczty elektronicznej Klienta – aktywny adres poczty elektronicznej Klienta podany przez Klienta przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji.

Zasady funkcjonowania Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego: Agacki-Szymczak Sp.j. – Stanisława Moniuszki 16, lok. 113, 65-409 Zielona Góra, NIP: 929 198 155 5, REGON: 382302920, KRS: 0000766541.

2. Regulamin zawiera zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zawieranych na odległość za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także prawidłowego korzystania ze Strony internetowej. Regulamin obowiązuje każdego Klienta Sklepu internetowego. Niezbędnym warunkiem uprawniającym do zawierania Umów sprzedaży jest akceptacja Regulaminu.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego i zamawianie Towarów jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  • Procesor: 1 GHz
  • RAM: 1 GB pamięci RAM
  • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
  • Sterowanie: klawiatura, mysz lub touchpad
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego i zamawiania Towarów jest posiadanie przez Klienta aktywnego Adresu poczty elektronicznej Klienta, na który wysyłane będą informacje dotyczące realizacji zamówienia.

5. Klient przy Rejestracji oraz przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest do podawania informacji aktualnych i zgodnych z prawdą.

Składanie zamówienia

6. Zamówienia składane są na Stronie internetowej przy pomocy konta użytkownika założonego przy dokonywaniu Rejestracji lub w trybie zakupów bez rejestracji.

7. Składając zamówienie Klient:
oświadcza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

8. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie internetowej, w szczególności dotyczące Towarów oraz ich cen, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Wysłanie zamówienia jest traktowane jako oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona Sprzedającemu przez Klienta. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający, z zastrzeżeniem pkt 12. Regulaminu, wysyła Klientowi na Adres poczty elektronicznej informację w sprawie przyjęcia oferty. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie linka znajdującego się w wiadomości e-mail. Z chwilą potwierdzenie zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Jeżeli Klient nie otrzyma żadnej wiadomości e-mail w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient powinien sprawdzić folder „spam” znajdujący się w skrzynce e-mail lub skontaktować się telefonicznie ze Sklepem internetowym pod numerem telefonu +48607893457 / +48881062750.

11. Klient ma prawo do anulowania zamówienia lub jego zmiany do 24 godzin od chwili wysłania zamówienia na Towar. W sprawie anulowania lub zmiany zamówienia Klient powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym pod numerem telefonu +48607893457 / +48881062750 oraz skierować swoje oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

12. O braku możliwości zrealizowania zamówienia (odmowa przyjęcia oferty) lub koniecznych zmianach w zamówieniu (np. inny kolor Towaru lub inne funkcje szczególne Towaru) Klient informowany w wiadomości e-mail wysyłanej na Adres poczty elektronicznej Klienta. Informując o braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedający może zaproponować inny Towar, w szczególności Towar podobny rodzajowo, o innym kolorze lub innych funkcjach. W takich przypadkach do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta oświadczenia woli o zakupie Towaru zaproponowanego przez Sprzedającego.

Ceny Towarów, koszty dostawy oraz sposoby płatności

13. Ceny Towarów są cenami brutto w PLN i nie zawierają kosztów dostawy.

14. W zależności od wybranej formy płatności (przedpłata lub płatność za pobraniem) oraz sposobu dostawy, koszt dostawy wynosi od kilku do kilkunastu złotych. Szczegółowe formy dostawy i koszty przesyłek są podane na Stronie internetowej w zakładce Koszt dostawy, link: http://eko-mobil.pl/koszt-dostawy.

15. Klient może odebrać zamówiony Towar w punkcie odbioru osobistego, pod adresem: Stanisława Moniuszki 16, lok. 113, 65-409 Zielona Góra, w godzinach pracy punktu podanych na Stronie internetowej w zakładce Kontakt, link: http://eko-mobil.pl/kontakt. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi kosztów dostawy.

16. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
• przelew na konto bankowe,
• płatność za pobraniem,
• płatność elektroniczna (przelew on-line).
Szczegółowy opis form płatności podany jest na Stronie internetowej w zakładce Formy płatności, link: http://eko-mobil.pl/formy-platnosci.

17. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego podany Klientowi w wiadomości e-mail.

18. Ceny Towarów, akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą ulegać zmianom lub być odwoływane, jednak powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Kody rabatowe mogą być realizowane wyłącznie w okresie ich ważności.

19. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana, jeżeli Klient w trakcie składania zamówienia wybrał opcję „firma” i podał dane do faktury oraz umieścił informacje na temat chęci otrzymania faktury VAT w Uwagach (sekcja “Dodatkowe informacje”) na Stronie internetowej.

Realizacja zamówienia

20. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 20, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy zostaną przyjęte do obsługi przez Sprzedającego nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

21. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedającego poprzez kliknięcie linka zawartego w wiadomości e-mail lub przez złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zakupie Towaru zaproponowanego przez Sprzedającego zgodnie z pkt 12. Regulaminu. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta.

22. Przy każdym Towarze jest podany termin realizacji zamówienia wynikający z dostępności Towarów. Termin realizacji zamówienia wynika też z wybranej formy płatności. W przypadku zamówienia kilku Produktów w jednym zamówieniu czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki.

23. Czas dostawy wynika z wybranej przez Klienta formy dostawy. Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy.

23. Zamówione Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji lub podany w trakcie składania zamówienia.

24. Klient zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym.

Zwrot Towaru (uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy)

25. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Towarów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.  Klienci dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową nie mają prawo do odstąpienia od umowy.

26. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres pocztowy Sprzedającego podany w pkt 1. Regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na który mają być przesłane zwracane pieniądze.

27. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru przez dostawcę.

28. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany Towar nie powinien nosić śladów użytkowania, zmian, uszkodzeń, zabrudzeń lub zawierać braków elementów, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wady fizycznej Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

29. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na podany przez Klienta numer konta. Jeżeli płatność odbywała się przez PayU zwrot środków następuje na konto bankowe, z którego Klient dokonywał płatności przy użyciu PayU.

30. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego wskazany w pkt 1. Regulaminu, chyba że Strony zgodnie ustalą inne miejsce zwrotu Towaru. Koszty transportu zwracanego Towaru pokrywa Klient.

Reklamacje

31. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i wady prawne Towaru (rękojmia), z zastrzeżeniem, że rękojmia jest wyłączona w odniesieniu do Umowy sprzedaży z Klientem, który nie jest Konsumentem.

32. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym prawa unijnego. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

33. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar o uzgodnionej jakości i bez wad.

34. Klient może przesłać reklamację pisemną na adres pocztowy lub e-mail Sprzedającego podany w pkt 1. Regulaminu. Klient przesyła reklamowany Towar, dołączając do przesyłki pisemne oświadczenie, zawierające szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sprzedającego decyzji).

35. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania przesyłki. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji, Sprzedający naprawi reklamowany Towar, prześle nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany Towar.

36. Każdorazowe uznanie zasadności reklamacji może nastąpić tylko po uprzednim dokonaniu inspekcji Towaru i uznaniu wady przez Sprzedającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).

37. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego.

38. Część Towarów posiada gwarancję producenta. W takim przypadku Sprzedający wraz z Towarem dostarcza warunki gwarancji producenta danego Towaru. Gwarancja jest udzielana na zasadach określonych przez producenta danego Towaru.

Postanowienia końcowe

39. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

40. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.

41. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2018 r.

42. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą zamieszczenia ich na Stronie internetowej, z zastrzeżeniem że sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w chwili składania zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia, potwierdzonym wysłaniem wiadomości e-mail na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej, cena zamówionego Towaru oraz Regulamin nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian wprowadzanych w Regulaminie. Klienci posiadający konta użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu będą informowani w wiadomości e-mail wysyłanej na Adres poczty elektronicznej Klienta.